Algemene voorwaarden Spirit of Gaia

Inhoud:

Artikel 1. Toepasselijkheid.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
Artikel 4. Verzendkosten.
Artikel 5. Leveringsadres en levering
Artikel 6. Garantie.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
Artikel 9. Overmacht.
Artikel 10. Bestellingen/communicatie.
Artikel 11. Toepasselijk recht.
Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.
Artikel 13. Privacy policy
Artikel 14. Intellectueel eigendom

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Spirit of Gaia, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling op de website houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van Spirit of Gaia zijn vrijblijvend en Spirit of Gaia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Spirit of Gaia kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden middels ideal of bankoverboeking. Bij betaling per bank of giro overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Spirit of Gaia.

Betaling per overschrijving via de bank dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders tijdens de bestelprocedure of schriftelijk is overeengekomen.
Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten.

Verzendkosten Nederland

De verzendkosten worden tijdens het bestelproces automatisch berekend aan de hand van het gewicht, de grootte en de waarde van de bestelde artikelen. 

Verzending binnen Nederland

Briefpost zonder track en trace             €  2,95

Brievenbuspakket met track en trace   €  4.95

Pakket tot 10 kg                                        €  6,95

Pakket 10 - 20 kg                                       €  9,95

 

Verzending naar EU-landen

 

België - Duitsland - Frankrijk - Spanje - Italië - Luxemburg

 

Brievenbuspakket                                       € 5.95

Klein pakket                                                 € 9.95

Groot pakket                                                €12.95

 

Verzending naar andere EU-landen is op dit moment niet mogelijk.

 

 

Artikel 5. Leveringsadres en levering.

Consument dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen, en de email bevestiging die u hiervan krijgt waarop het afleveradres staat vermeld, zien wij als leveringsadres en wordt door ons als zodanig verwerkt.

Bij foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per email via info@spiritofgaia.nl waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. Spirit of Gaia is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres.
Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling naar een aangepast afleveradres worden er bij een tweede verzending, verzendkosten á € 2,95 tot € 13,= in rekening gebracht.

Levering door  Spirit of Gaia vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 1 tot 5 werkdagen (afhankelijk van de gekozen betaaloptie), maar uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen na bestelling, tenzij anders is aangegeven.

Wanneer een product niet op voorraad is en bijbesteld wordt, ontvangt consument hier bericht van per mail.  Consument heeft dan tot het moment van afronden van de bestelling het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Ontbinden kan consument doen per email aan info@spiritofgaia.nl.  Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Garantie.

Spirit of Gaia garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Dit is een service. De factuur van Spirit of Gaia dient als garantiebewijs van uw bestelling.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Spirit of Gaia zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder advies van Spirit of Gaia, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is  Spirit of Gaia in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid.

U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking  per email gemotiveerd aan Spirit of Gaia te melden. Dit kan via info@spiritofgaia.nl

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Spirit of Gaia de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.

Retouren.

Retouren worden enkel geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden. Oorbellen kunnen met het oog op hygiëne niet geretourneerd worden. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product bij Spirit of Gaia.  Mocht de retour niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Spirit of Gaia dit per email weten. U heeft dan de keuze om de retour terug te ontvangen, of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen. Retouren die niet in de originele verpakking of niet netjes en deugdelijk zijn verpakt worden niet in behandeling genomen. Zorg voor een voldoende frankering van je zending. Het volstaat niet om een foto te sturen van het poststuk of van hoe jij het poststuk (zonder track en trace) in de brievenbus stopt. Kwijtgeraakte zendingen worden niet vergoed! Controleer altijd eerst goed of je product voldoet aan de retourvoorwaarden. Is jouw retourzending bij de bezorgdienst kwijt geraakt, dan dien je zelf een onderzoek op te starten, daar alleen de verzender een onderzoek kan opstarten. Indien je dus zonder track en trace retourneert is het risico voor jou!

Edelstenen, mineralen en fossielen, het zijn allemaal natuurproducten. De één kwetsbaarder dan de ander. Deze prachtige stukken worden vaak uit mijnen, grotten of diep uit de grond gehaald. Sommigen zijn al miljoenen jaren oud! Het is dus niet vreemd dat er een oneffenheid in je stuk kan zitten zoals een insluitsel, inkeping, deukje of krasje. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen en wordt dan ook niet als klacht geaccepteerd. Bij broze stukken zoals celestien en andere kwartsvarianten kan er soms een kristal los komen tijdens de verzending; ook dit is niet te voorkomen ondanks stevig inpakwerk.  Indien men denkt een gegronde klacht te hebben, gelieve per e-mail contact op te nemen met Spirit of Gaia en foto's van het betreffende stuk mee te sturen. Aan de hand daarvan kan Spirit of Gaia dan beoordelen of de klacht daadwerkelijk gegrond is.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u het gehele bedrag dat u Spirit of Gaia verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op de consument over.

Artikel 9. Overmacht.

Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Spirit of Gaia in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Spirit of Gaia gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  Spirit of Gaia kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie.

Voor vertragingen, beschadigingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Spirit of Gaia, dan wel tussen Spirit of Gaia  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ,Spirit of Gaia is  Spirit of Gaia niet aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk door ons worden opgelost.

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.

Spirit of Gaia

Maastrichterlaan 228

6291 EX  Vaals

Kvk nummer: 14114037
Email: info@spiritofgaia.nl
IBAN: NL27KNAB0601135385
BTW identificatie nummer: NL001837408B58

  1. Privacy policy

Spirit of Gaia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Spirit of Gaia zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Neemt u daarvoor contact op via het contactformulier of via info@spiritofgaia.nl

Spirit of Gaia gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Spirit of Gaia zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.  Spirit of Gaia gebruikt cookies, om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoon identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Spirit of Gaia geen cookies ontvangt.

  1. Intellectuele eigendom.
    De inhoud van deze website is gepubliceerd door  Spirit of Gaia en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen (met uitzondering foto’s afkomstig van derden) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Spirit of Gaia en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Klik voor de volledige privacyverklaring hier

Laatst gewijzigd 3 januari 2023